Önüm seriýasy

Şifrlenen aragatnaşyk | Ygtybarly we ygtybarly | Uzak möhletli ammar | Çäklendirilmedik giňelme | Akylly dolandyryş | Maşgala paýlaşmagy

 • Adaty wersiýa

  Has köp
 • Blu-ray wersiýasy

  Has köp
 • Blu-disk

  Has köp
 • Çözgüt

  Ametist saklaýjy “sowuk we gyzgyn maglumatlar iýerarhiki ammary”, kuwwatly programma üpjünçiligi tehnologiýasy maglumatlary gerekli wagtda ýerleşdirýär.

  Köpçülikleýin maglumatlar üçin ýokary ygtybarlylygy, arzan bahasy, uzak ömri we daşky gurşawy goramak talaplaryny kanagatlandyryň.

 • Blu-ray saklaýjy näme

  Adaty saklaýyş serişdeleri magnit saklamak we elektrik saklamak ýörelgelerini kabul edýärler. “Hemişelik magnitler” we “hemişelik elektret” ýoklugy sebäpli, maglumatlar uzak möhletli ygtybarly we durnukly saklanyp bilinmez. Saklaýjy serwer enjamlaryny her 5 ýyldan bir gezek çalyşmaly.

  Doly gör
 • Şahsy bulut näme?

  Hususy bulut, suratlar, filmler, aýdym-saz we faýllar ýaly maglumatlary merkezi saklap bilýän ammar enjamydyr. Hususy eýeçilik hakyky manyda üçünji taraplaryň gatyşmagynyň, ähli amallar üçin maglumat gözegçiliginiň we yzarlamanyň, ulanyjynyň şahsy durmuşynyň bolmaly däldigini aňlatmalydyr;

  Doly gör
 • Ametistum görnüşi

  Uly maglumatlar döwründe köpçülikleýin ösýän maglumatlar uzak wagtlap saklanmalydyr we uly maglumatlaryň ösmegi bazaryň ösmegine itergi berýär. Bu optiki disk saklaýyş bazarynyň ösmeginiň möhüm sebäbi.

  • 31 2021 / Oktýabr

   Ametistum özboluşly Intellige görkezýär ...

   Şençzhenen sowgat ýarmarkasy 1993-nji ýylda döredileninden bäri 29-njy gezek geçirildi ...
  • 13 2021 / Oktýabr

   Ametistum ammary 1 million peşgeş berdi ...

   Golaýda “Amethystum Storage” 1,3 million y bahasy bolan ZL2520 önümini sowgat etdi ...
  • 07 2021 / Sentýabr

   Ametistum saklaýjy uly göwrümli Blu ...

   2021-nji ýylyň 9-njy iýulynda Guangdong Ametistum Maglumatlary Saklaýyş Tehnologiýasy Co., Ltd ...

  Hytaý ammaryny güýçlendirmek

  2020-nji ýylyň 18-nji awgustynda Hytaýyň optiki ammar pudagynda öňdebaryjy kärhana bolan “Amethystum Storage” -iň Şençzhenen bölümi Şençzheneniň Merkezi işewür etrabynda resmi taýdan döredildi.

  Şençzhenen Ametistum innowasiýa gözleglerine we täze optiki saklaýyş tehnologiýalaryny ösdürmäge ünsi jemleýär.

  2021-nji ýylyň Baýdak aýynda “Photoegg” şahsy sarp ediji önümi resmi taýdan çykaryldy. Bazardaky bäsdeşleriň we sarp edijileriň ünsüni özüne çekdi.

  Doly gör

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň